• مسیر از سمت یادگار امام:

  مسیر از سمت یادگار امام

  • بزرگراه یادگار امام به سمت جنوب حرکت کنید. بعد از عبور از تونل به خیابان قزوین می رسید خیابان قزوین را به سمت جنوب حرکت کنید چهارراه شمشیری را به سمت چپ بپیچید بزرگراه سعیدی را به سمت جنوب حر کت کنید دوربرگردان را دور زده و از طریق کندرو وارد خیابان یافت اباد شرقی شوید. بازار مبل خلیج فارس سمت چپ شما قرار دارد.
  مسیر از سمت یادگار امام
 • مسیر از سمت چمران:

   

  • در بزرگراه چمران جنوب بعد از عبور از تونل توحید به بزرگراه نواب می رسید قبل از میدان حق شناس وارد خروجی خیابان قزوین شوید خیابان قزوین را به سمت غرب ادامه دهید خیابان امام زاده حسن را به سمت یافت آباد شرقی ادامه دهید بازار مبل خلیج فارس در سمت راست شما قرار دارد.
  مسیر از سمت چمران
 • مسیر از سمت میدان آزادی:

  مسیر از سمت میدان آزادی

  • میدان آزادی را به سمت جنوب در بزرگراه سعیدی ادامه دهید به میدان فتح که رسیدید به سمت چپ بپیچید و دوباره در بزرگراه سعیدی به سمت جنوب حرکت کنید بعد از عبور از 2 چهارراه، دوربرگردان را دور زده و از طریق کندرو وارد خیابان یافت آباد شرقی شوید. بازار مبل خلیج فارس در سمت چپ شما قرار دارد.
  مسیر از سمت میدان آزادی
منوی دسترسی